Regulamin korzystania z programu LSH Connect

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia oraz korzystania z dostępu do usługi świadczonej drogą elektroniczną o nazwie LSH Connect zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. Nr 1219 t.j.).
 2. W treści niniejszego Regulaminu wyrażeniom pisanym wielką literą nadano następujące znaczenia:
  1. LSH – oznacza podmiot świadczący drogą elektroniczną opisaną w niniejszym Regulaminie usługę, tj. LANGOWSKI SHIPPING Halina Langowska sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Hutniczej 16, 81-061 Gdynia, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000749863, NIP: PL958-16-95-728, kapitał zakładowy: 500.000,00 zł,
  2. LSH Connect – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez LSH na rzecz Usługobiorcy, polegającą na udzieleniu Usługobiorcy przez LSH dostępu za pośrednictwem strony internetowej connect.lsh.pl do danych dotyczących zleceń usług spedycyjnych/transportowych będących w realizacji i nierozliczonych przez LSH,
  3. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z LSH Connect, którym może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli tylko pozostaje przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., Nr 459, t.j.), a także pracownik takiego podmiotu, upoważniony przez ten podmiot do korzystania z LSH Connect,
  4. Strony – oznacza LSH i Użytkownika łącznie,
  5. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z LSH Connect, do którego przestrzegania zobowiązuje się Użytkownik korzystający z LSH Connect,
  6. Dane – oznacza informacje udostępnione Użytkownikowi przez LSH i dotyczące zleceń usług spedycyjnych/transportowych otrzymanych przez LSH od Użytkownika, będących w trakcie realizacji i nierozliczonych przez LSH.

 § 2

LSH Connect

 1. Użytkownik może korzystać z LSH Connect pod warunkiem spełnienia warunków technicznych określonych w § 3 Regulaminu oraz pod warunkiem uzyskania dostępu do LSH Connect zgodnie z procedurą określoną w § 5 Regulaminu.
 2. LSH Connect nie umożliwia Użytkownikowi wprowadzania zmian do Danych udostępnionych przez LSH.
 3. Użytkownik może zgłaszać LSH uwagi w zakresie niezgodności Danych z posiadanymi przez Użytkownika informacjami otrzymanymi od LSH w inny sposób za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pracownika LSH obsługującego zlecenie, którego dotyczy przedmiotowa niezgodność informacji.
 4. Funkcjonowanie LSH Connect może ulec zmianie w trakcie korzystania przez Użytkownika z LSH Connect poprzez rozbudowę LSH Connect o nowe funkcje, zmianę albo usunięcie dowolnej funkcjonalności.
 5. Korzystanie z LSH Connect jest bezpłatne dla Użytkownika.

§ 3

Wymagania techniczne dla korzystania z LSH Connect

 1. Do korzystania z LSH Connect niezbędne jest:
  1. posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, łącznie z oprogramowaniem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu html, xhtml, xls,
  2. korzystanie przez Użytkownika z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,
  3. posiadanie przez Użytkownika indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 2. LSH dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia działania LSH Connect na najnowszych stabilnych wersjach powszechnie wykorzystywanych przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, przy czym LSH nie gwarantuje, że wszystkie elementy będą poprawnie wyświetlane przez dostępne przeglądarki.

§ 4

Dostęp testowy

 1. Każdy Użytkownik uprawniony jest do testowego korzystania z LSH Connect.
 2. Login i hasło niezbędne do testowego korzystania z LSH Connect Użytkownikowi podaje LSH na prośbę Użytkownika.
 3. W trakcie testowego korzystania z LSH Connect Użytkownik otrzymuje dostęp do przykładowo podanych danych, które mają charakter całkowicie fikcyjny i przypadkowy, niezwiązany z jakąkolwiek rzeczywiście wykonaną usługą przez LSH.
 4. LSH zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmiany w każdym czasie informacji podanych w LSH Connect w okresie testowego korzystania przez Użytkownika z LSH Connect.

§ 5

Rejestracja Użytkownika i logowanie

 1. Korzystanie z LSH Connect wymaga rejestracji, która obejmuje następujące czynności:
  1. wprowadzenie przez Użytkownika za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej signup.connect.lsh.pl/ (wersja w języku polskim) lub na stronie internetowej signup.connect.lsh.pl/en/lsh-connect-register/ (wersja w języku angielskim) wymaganych danych i informacji, obejmujących m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony internetowej, numer telefonu, nazwę i adres firmy, login oraz hasło,
  2. potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz akceptuje jego treść,
  3. LSH weryfikuje prawdziwość informacji podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym,
  4. pozytywna weryfikacja informacji podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym spowoduje udzielenie przez LSH Użytkownikowi dostępu do Danych, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika w procesie rejestracji adres e-mail.
 2. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 1 pkt d), następuje zakończenie procesu rejestracji i Użytkownik może korzystać z LSH Connect po uprzednim zalogowaniu się na stronie internetowej connect.lsh.pl za pomocą ustalonego przez siebie loginu i hasła.
 3. Użytkownik nie może udostępniać loginu oraz hasła osobom trzecim lub w jakikolwiek inny sposób umożliwiać korzystanie z LSH Connect z wykorzystaniem jego loginu i hasła.
 4. Zmiana loginu i/lub hasła do LSH Connect następuje poprzez blokadę przez LSH na zgłoszony telefonicznie/drogą elektroniczną wniosek Użytkownika dotychczasowego dostępu do LSH Connect i ponownej rejestracji Użytkownika zgodnie z procedurą rejestracji opisaną w ust. 1 – 2.
 5. LSH zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji i udzielenia dostępu do LSH Connect.

§ 6

Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik obowiązany jest do:
  1. podania w trakcie rejestracji prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, a także do ich aktualizacji i informowania LSH niezwłocznie o zmianach ww. danych,
  2. korzystania z LSH Connect zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością,
  3. przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu,
  4. przestrzegania wszelkich powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet,
  5. niepodejmowania jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Danych,
  6. zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu.

§ 7

Odpowiedzialność

 1. LSH nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za skutki działań oraz decyzji podejmowanych przez Użytkownika w oparciu o Dane,
  2. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działaniu przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym) powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania LSH Connect,
  3. za brak lub ubytki w funkcjonalności LSH Connect w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z LSH Connect oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania czy też systemu łączności, których Użytkownik używa do korzystania z LSH Connect,
  4. za zakłócenia w funkcjonowaniu LSH Connect wywołane siłą wyższą lub innym czynnikiem, za którego powstanie lub istnienie LSH nie ponosi odpowiedzialności, nawet gdyby powyższe spowodowało utratę Danych,
  5. za korzystanie i skutki korzystania z LSH Connect przez pracowników Użytkownika do tego nieuprawnionych lub osób trzecich, które weszły w posiadanie loginu i/lub hasła do LSH Connect na skutek działań, za które LSH odpowiedzialności nie ponosi.

§ 8

Przerwy w korzystaniu z LSH Connect

 1. LSH zapewnia, że dołoży wszelkiej staranności w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do LSH Connect na zasadach określonych w Regulaminie przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. LSH zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac konserwacyjnych mogących skutkować przerwą w dostępie do LSH Connect. Występowanie tego rodzaju przerw nie będzie uważane za nienależyte wykonywanie usługi przez LSH.

§ 9

Ochrona danych osobowych

 1. Zarówno korzystanie przez Użytkownika z testowego dostępu do LSH Connect, jak i rejestracja Użytkownika zgodnie z procedurą określoną w § 5 Regulaminu jest całkowicie dobrowolne.
 2. W chwili dokonania rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie oraz przetwarzanie przez LSH danych osobowych Użytkownika, podanych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. LSH zapewnia, że dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą jedynie w celu prawidłowego funkcjonowania LSH Connect oraz w celach marketingowych w sposób wskazany w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., Nr 1219, t.j.) i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 4. LSH jest administratorem zbioru danych osobowych Użytkownika.
 5. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa LSH zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika sprostowania, uaktualnienia, uzupełnienia danych osobowych Użytkownika, a także do stałego lub czasowego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli dane te są nieaktualne, niekompletne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Użytkownika ma prawo wniesienia w każdym czasie pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W takim przypadku LSH zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do LSH Connect.

§ 10

Zmiana Regulaminu

 1. LSH zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w przypadku:
  1. zmian organizacyjnych w działaniu LSH Connect lub zmian technologicznych,
  2. konieczności dostosowania zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.
 3. O zamiarze zmiany Regulaminu LSH powiadamia Użytkownika poprzez udostępnienie treści nowego Regulaminu na stronie signup.connect.lsh.pl/ (wersja w języku polskim) oraz na stronie internetowej signup.connect.lsh.pl/en/lsh-connect-register/ (wersja w języku angielskim) z podaniem daty zmiany.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie rejestracji zgodnie z § 5 Regulaminu lub zmienione w trakcie korzystania z LSH Connect są danymi identyfikującymi Użytkownika wobec LSH. Wszelkie wiadomości mailowe o jakimkolwiek charakterze przesłane Użytkownikowi przez LSH zgodnie ze wskazanymi przez Użytkownika danymi z chwilą wprowadzenia ich do systemu teleinformatycznego uważa się za doręczone Użytkownikowi i skuteczne wobec niego.
 2. LSH jest uprawnione do zablokowania Użytkownikowi dostępu do LSH Connect w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, podejmowania przez Użytkownika działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa Danych, dokonywania czynności niezgodnych z prawem bądź działania na szkodę LSH.
 3. Ewentualne spory związane z Danymi rozstrzygał będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo wg siedziby LSH.
 4. LSH udostępnia aktualną treść Regulaminu na stronie internetowej signup.connect.lsh.pl/regulamin/
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2017r.